Privacy Policy 2017-01-25T12:55:42+01:00

Privacy Policy

The Mighty Mug respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. DEAM BV verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 2. Op de website wordt aan gebruikers gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: e-mailadres, voornaam, naam, geslacht, postcode, huisnummer en telefoonnummer.
 3. Persoonsgegevens die door gebruikers van de website zijn verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • het verzenden door DEAM BV van commerciële boodschappen, waaronder nieuwsbrieven, en het doen van aanbiedingen. Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van deze informatie, kunt u dit aan ons melden door middel van een e-mail.
 4. DEAM BV zal persoonsgegevens van gebruikers van de website niet aan derden verstrekken, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de gebruiker haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het verstrekken is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag, of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien DEAM BV op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is DEAM BV niet aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker ontstane schade.
 5. Om de dienstverlening op de website te kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers verzamelt DEAM BV IP-gegevens van gebruikers. Daarnaast worden cookies gebruikt om wachtwoorden, gebruiksnamen en voorkeuren te onthouden. Zowel IP-gegevens als cookies worden uitsluitend op geanonimiseerde wijze verwerkt.
 6. De gebruiker heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met DEAM BV door middel van een e-mail aan de klantenservice.
 7. Bij verdere groei en ontwikkeling van DEAM BV kan het voorkomen dat een of meer van de onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval heeft DEAM BV het recht persoonsgegevens van haar klanten eveneens aan deze derde over te dragen.
 8. DEAM BV is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving door zusterbedrijven, partners of andere partijen.
 9. Bij het plaatsen van een bestelling of deelname aan een actie, dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de gebruiker hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de website.
 10. DEAM BV zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de persoonsgegevens van gebruikers in onze database te voorkomen.
 11. DEAM BV is te allen tijde gerechtigd deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie van de Privacy Policy zal op de website worden gepubliceerd.